Vi hjälper er genom hela bygglovsprocessen

Certifierad kontrollansvarig

Den nya plan- och bygglagen, som gäller från 2 maj 2011, har vissa förändringar som kommer att få konsekvenser för byggsektorn. En av dessa ändringar är att kvalitetsansvariga ersätts med kontrollansvariga. Byggherren behöver anlita en kontrollansvarig i de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Om det saknas en kontrollansvarig i projektet kan inte byggnadsnämnden bevilja ett startbesked och arbetet får då inte påbörjas.

Kravet på den kontrollansvarige har utökats och förtydligats jämfört med tidigare krav på kvalitetsansvarig. Syftet med lagändringen är att uppnå en förstärkt roll och en bättre funktion för den kontrollansvarige. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren bland annat med att upprätta förslag till kontrollplan, se till att nödvändiga kontroller uppnås, medverka vid det tekniska samrådet samt medverka vid byggnadsnämndens platsbesök. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vi kan nu bistå beställaren/byggherren med certifierad kontrollansvarig enligt nya plan- och bygglagen.

Certifieringsorgan : SP SITAC

KONTAKTA OSS

Bygglovsansökan

Beställaren erhåller komplett hjälp med bygglovsansökan; allt från idé till inlämnat bygglov. Tjänsten innefattar framtagande av fackmannamässiga ritningar, ifyllnad av erforderliga blanketter, all myndighetskontakt, inlämnande av bygglovsansökan till kommunen samt att vi biträder byggherren med kontrollansvarig under hela projektet Ersättning enligt prislista tillkommer för framtagande av ritningar.

Bindande offert kan lämnas på begäran, efter det att projektets omfattning redovisats av beställaren/byggherren

Ritningar

Innefattar framtagande av kompletta och fackmannamässiga bygglovshandlingar såsom plan-, fasad-, sektionsritningar, situationsplan (om myndigheten kräver nybyggnadskarta tillkommer kommunens avgift för denna) samt eventuell ritningsförteckning.

Kontrollplaner

I stort sett alla byggprojekt kräver en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, även om man inte behöver en certifierad kontrollansvarig. Vi hjälper byggherren med att ta fram en kontrollplan, som sedan inlämnas till byggnadsnämnden.

Postadress: Box 7, 826 21 Söderhamn
Besöksadress: Centrumgatan 1, Vemdalen
Producerad av